Periyodik Kontrol Hizmetleri

 

 

İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır.
İşyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak,bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder. İş ekipmanının, çalışanlarınsağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın,periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir. Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak,periyodik kontrol raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.Ayrıca düzenleyen kişiler hakkında cezai müeyyide uygulanır.Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında bir yılı aşmaması gerekir.


ÖN HAZIRLIKLAR
Muayeneler öncesi müşteriler tarafından yapılması gereken ön hazırlıklar ça...
Devamını Oku
Elektrik Sistemleri
21.8.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe gire...
Devamını Oku
Mekanik Kontroller
•Kazanlar ve Basınçlı Kaplar ile ilgili hizmetler, işletme içinde bulunan 0,5 ...
Devamını Oku